نیکند | "August-26" فهرست شخصیت ها

متولدین در "August-26"


شخصیت ها حرفه ها
مادر ترزا    (Mother Teresa) مذهبی