نیکند | "August-13" فهرست شخصیت ها

متولدین در "August-13"


شخصیت ها حرفه ها
فیدل کاسترو    (Fidel Castro) سیاستمدار
آلفرد هیچکاک    (Alfred Hitchcock) کارگردان