نیکند | "April-27" فهرست شخصیت ها

متولدین در "April-27"


شخصیت ها حرفه ها
اریک اشمیت    (Eric Schmidt) کارآفرین و صنعتگر