نیکند | "April-26" فهرست شخصیت ها

متولدین در "April-26"


شخصیت ها حرفه ها
لودویگ ویتگنشتاین    (Ludwig Wittgenstein) فیلسوف